چه زمانی باید والدین خود را از ازدواج خود رد کرد؟

هنگامی که والدین شما از تصمیم شما برای ازدواج اجتناب می کنند، ازدواج شما و ازدواج پدر و مادرتان می تواند منفی باشد. علاوه بر این، رابطه شما با پدر و مادر خود را می توان به شدت آسیب دیده است.

چه کاری باید انجام دهید و چه کاری انجام ندهید

پدر و مادر که از انتخاب شریک خود ناراضی هستند، یک مفهوم جدید نیست. با این حال، یک دردناک است. بخشی از رشد می کند انتخاب های خود را بر اساس ارزش هایی که با آنها مطرح شده است، انتخاب می کنید. انتظار نداشته باشید که والدین شما کسی را که دارای اعتیاد است را در آغوش بگیرد، به شما وابسته است، به شما آسیب برساند یا به شما نادیده گرفته شود. اما اگر نگرانی هایی وجود داشته باشد که می توان آنها را نادیده گرفت، به عنوان یک تیم، هر دو می توانند تلاش زیادی برای انجام دادن کار خود در انجام کارهای بهتر انجام دهند.