متغیر وابسته در آزمایشات

درک تفاوت بین متغیرهای وابسته و مستقل

متغیر وابسته متغیر است که در یک آزمایش اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، در یک مطالعه در مورد چگونگی تدریس تاثیر نمرات آزمون، متغیر وابسته خواهد بود نمره آزمون شرکت کنندگان، از آن است که آنچه که اندازه گیری می شود.

در یک آزمایش روانشناسی ، محققان به بررسی تغییرات متغیر مستقل در تغییر متغیر وابسته می پردازند.

یکی از راه های کمک به شناسایی متغیر وابسته این است که به خاطر داشته باشید که بستگی به متغیر مستقل دارد. هنگامی که محققان تغییرات را به متغیر مستقل انجام می دهند، سپس هر گونه تغییرات را به متغیر وابسته اندازه گیری می کنند.

به عنوان مثال، اگر یک محقق به بررسی میزان تأثیرات نمرات آزمون برسد، مقدار تحصیلات به عنوان متغیر مستقل و نمره آزمون خواهد بود که متغیر وابسته است. نمرات آزمون بر اساس مقدار مطالعه قبل از آزمون متفاوت است. محقق می تواند متغیر مستقل را عوض کند به جای آن که ارزیابی کند که چگونه سن یا جنس تاثیر نمرات آزمون را تحت تاثیر قرار می دهند.

مشاهدات

در بسیاری از آزمایشات و مطالعات روانشناختی، متغیر وابسته، اندازه گیری یک جنبه خاص از رفتار یک شرکت کننده است. در یک آزمایش که در مورد چگونگی تأثیر عملکرد روی عملکرد خواب تاثیر می گذارد، متغیر وابسته عملکرد را آزمایش می کند، زیرا این اندازه گیری از رفتار شرکت کنندگان است.

متغیر مستقل مستقل به نظر می رسد، زیرا آزمودنی ها می توانند به آن نیاز داشته باشند. متغیر وابسته به عنوان وابسته به عنوان خوانده می شود به نظر می رسد که در برخی از راه ها بر تغییرات متغیر مستقل بستگی دارد.

بنابراین محققان چگونه یک متغیر وابسته خوب را تعیین می کنند؟

ثبات اغلب نشانه خوبی از یک متغیر وابسته به کیفیت است. اگر همان آزمایش با همان شرکت کنندگان، شرایط و دستکاری های تجربی تکرار شود، اثرات بر متغیر وابسته باید بسیار نزدیک به آنچه که آنها برای اولین بار در اطراف بود.

نمونه هایی از متغیر وابسته و مستقل

> منابع:

> Kantowitz، BH، Roediger، HL، Elmes، DG. روانشناسی تجربی. Belmont، CA: Wadsworth؛ 2009

> Weiten، W. روانشناسی: تم ها و تغییرات. 9th ed Belmont، CA: Wadsworth؛ 2013