نقل قول از کورت لوین روانشناس

برخی از بهترین سخنان روانشناس کورت لوئین

کورت لوین (1890-1947) پدر روانشناسی اجتماعی مدرن است . کار او تحت تاثیر روانشناسی گشتالت قرار گرفت و بر اهمیت هر دو ویژگی شخصی و محیط زیست در ایجاد رفتار تاکید کرد. لوین همچنین یک نویسنده پرکار بود، بیش از 80 مقاله و هشت کتاب در مورد موضوعات روانشناسی منتشر کرد. در زیر تنها چند نقل قول کورت لوین انتخاب شده است.

نقل قول های کورت لوین انتخاب شده است