چگونه یک ارزیابی روانشناختی میتواند به نوجوان شما کمک کند

داشتن یک نوجوان دچار مشکل شما یک ارزیابی روانشناختی ممکن است گام مهمی در جهت کمک درست برای نوجوان شما باشد.

یک ارزیابی روانشناختی چیست؟

ارزیابی روانشناختی یک فرآیند کامل ارزیابی و غربالگری توسط یک روانشناس نوجوان است. روش های مورد استفاده برای ارزیابی بستگی به نیازهای نوجوان شما دارد. ممکن است شامل مجموعه ای از آزمایشات روانشناختی یا روانشناختی رسمی یا ساختار یافته و همچنین مصاحبه های بالینی باشد که برای شناسایی و توصیف مشکلات عاطفی، رفتاری یا یادگیری که ممکن است به مشکلی که نوجوانان شما دارند، کمک کند.

این فرآیند چندین ساعت طول می کشد و طی چند جلسه مختلف تکمیل می شود. ارزیابی روانشناختی باید در مواردی که عدم اطمینان در مورد دلایل مشکالت نوجوانان در خلق و خوی، رفتار یا یادگیری وجود دارد مورد توجه قرار گیرد.

نقش روانشناس در انجام ارزیابی شبیه یک کارآگاه است که به دنبال سرنخ هایی برای حل یک رمز و راز است. سرنخ های بیشتری که می توانند شناسایی شوند، اطلاعات بیشتری برای شناختن آنچه که با نوجوانتان درمی آیند، و تصمیم بگیرید که بهترین گزینه برای کمک به آنها چه باشد.

چه اطلاعاتی می تواند ارزیابی روانشناختی ارائه دهد؟

ارزیابی روانشناختی می تواند اطلاعات مفید در مورد نوجوانان شما را شامل شود:

جوانب مثبت و منفی از ارزیابی نوجوانان خود را ارزیابی کنید

پیشرفت ارزیابی روانشناختی، اطلاعات ارزشمندی است که می تواند ارائه دهد. نزول زمان و هزینه درگیر است. گاهی اوقات بهترین راه برای به دست آوردن این تست کامل شده است از طریق منطقه مدرسه یا به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی اولیه زمانی که یک نوجوان در یک برنامه درمان مسکن قرار می گیرد.

تعداد آزمایشات مورد نیاز متفاوت است بنابراین ممکن است ارزشمند باشد تا یک مشاور روانشناسی نوجوانان برای پیدا کردن آنچه توصیه ها و هزینه ها و زمان در نظر گرفته شده است، مشاوره شود.

ارزیابی روانشناختی ممکن است یک گام مهم در کمک به رسیدگی بهتر به مشکلات نوجوان شما باشد. این ممکن است در ارائه اطلاعات دقیق به ارائه جهت گیری در تصمیم گیری در مورد چه مراحل در گرفتن حرفه ای کمک به نوجوان شما نیاز دارد مفید باشد.