آمار کالج و نوجوان خودکشی

شماره گریم پس از خودکشی و تلاش های نوجوانان

طبق گزارش انجمن کالج بهداشت آمریكا (ACHA)، میزان خودكشی در بین جوانان 15 تا 24 ساله از دهه 1950 به میزان سه برابر شده است و خودكشی در حال حاضر دومین علت مرگ و میر دانشجویان است. این افراد جوان برای اولین بار دور از خانه و دوستان هستند. آنها با غریبه ها زندگی می کنند، دور از سیستم های پشتیبانی خود، و تحت فشار شدید - با الگوهای خواب، تغذیه و ورزش های مختلط.

به سختی می توان یک فضای استرس زا را طراحی کرد، به ویژه هنگامی که افسردگی و یا سایر مسائل مربوط به سلامت روان وارد تصویر می شوند. در اینجا تصویری از آمار دقیق در مورد خودکشی کالج و تلاش های خودکشی نوجوانان، و همچنین آنچه که برخی از کالج ها برای کمک به انجام این کار است.

شماره های تکان دهنده

چه چیزی برای تماشای و پیشگیری

چگونه والدین و خانواده می توانند به کودکان آنها کمک کنند