روانشناس ویلیام جیمز نقل قول

روانشناس و نویسنده

روان شناس و فیلسوف ویلیام جیمز (1810-1842) اغلب به عنوان پدر روانشناسی آمریکایی نامگذاری شده است.

ویلیام جیمز، روانشناس و نویسنده

کتاب شناسی برجسته آن، اصول روانشناسی ، یک متن کلاسیک و یکی از مهمترین آثار در تاریخ روانشناسی در نظر گرفته شده است . علاوه بر کار خود به عنوان یک معلم و محقق، جیمز نیز به عنوان نویسنده ای از فصیح بزرگ شناخته شد.

ویلهلم وودت ، که بنیانگذار روانشناسی مدرن نامیده می شود، به طور معروف اظهار داشت که اصول جیمز زیبا بود.

ارزیابی خود از جیمز توانایی خود را بسیار کمتر درخشان بود. در یک نقطه او نوشت: "من هیچ تسهیلاتی برای نوشتن ندارم، همانطور که برخی افراد دارند." نقل قول های زیر ارائه می دهد بینش به باور، نظریه ها و فلسفه ویلیام جیمز .

نقل قول های ویلیام جیمز انتخاب شده است