نقل قول های مشهور از سیگموند فروید

کار فروید به درک ما از روانشناسی کمک کرد

سیگموند فروید علاوه بر عمل روانکاوی خود نیز یک نویسنده پرکار بود. آثار مانند تفسیر رویاها (1900) و روانپزشکی از زندگی روزمره (1901) به ایجاد نظریه های روانکاوی فروید کمک کرد و او را در اوایل قرن بیستم یک نیروی غالب در روانشناسی قرار داد. کار و نوشته های او به درک ما از شخصیت، روانشناسی بالینی، رشد انسانی و روانشناسی غیر طبیعی کمک کرده است .

در زیر فقط چند نقل قول از نوشته های فروید است.

نقل قول های سیگموند فروید را انتخاب کرد

کار فروید به درک ما از ذهن انسان کمک کرد. بیش از 100 سال بعد، تحقیقات و یافته های او همچنان بر مطالعات ما بر ذهن انسان اثر می گذارد.

منبع:

فروید، S. تفسیر رویاها . 1900

فروید، S. او روانپزشکی از زندگی روزمره . 1901