آزمایش ساده

چگونه محققان روابط زناشویی و تاثیر را کشف می کنند

آزمایش ساده یکی از محققان اغلب برای تعیین اینکه آیا تغییرات در یک متغیر ممکن است منجر به تغییر در متغیر دیگری شود، به عبارت دیگر، برای ایجاد علت و اثر، اغلب استفاده می شود. به عنوان مثال، در یک آزمایش ساده که به دنبال اثربخشی یک دارو جدید می باشد، شرکت کنندگان ممکن است به طور تصادفی به یکی از دو گروه تقسیم شوند: یکی از این گروه های کنترل کننده است و هیچ درمان دریافت نمی کنند، در حالی که گروه دیگری گروه تجربی هستند که درمان مورد مطالعه را دریافت می کند.

عناصر آزمایش ساده

یک آزمایش ساده از عناصر کلیدی شدید تشکیل شده است:

تعیین نتایج یک آزمایش ساده

پس از جمع آوری اطلاعات از آزمایش ساده، محقق سپس نتایج گروه تجربی را به گروه کنترل مقایسه می کند تا تعیین کند که آیا درمان تاثیر داشته است یا خیر. با توجه به احتمالات احتمالی خطا، احتمال 100 درصد ارتباط بین دو متغیر وجود ندارد. ممکن است متغیرهای ناشناخته ای در بازی وجود داشته باشند که به عنوان مثال بر نتایج آزمایش اثر می گذارد.

با وجود این چالش، راه هایی برای تعیین اینکه آیا احتمالا یک رابطه معنی دار است وجود دارد. برای انجام این کار، دانشمندان از آمار استنباطی استفاده می کنند - شاخه ای از علم است که با کشف نتیجه گیری های مربوط به یک جمعیت بر اساس اقدامات گرفته شده از نمونه نمونه ای از آن جمعیت است.

کلیدی برای تعیین اینکه آیا درمان اثر دارد، اندازه گیری اهمیت آماری است. اهمیت آماری نشان می دهد که رابطه بین متغیرها احتمالا به علت شانس صرف نیست و رابطه ای واقعی بین دو متغیر وجود دارد.

اهمیت آماری اغلب به شرح زیر است:

p <0.05

مقدار p کمتر از 05/0 نشان می دهد که نتایج احتمالا به علت شانس است و احتمال دریافت این نتایج کمتر از 5 درصد خواهد بود.

تعدادی از ابزارهای مختلف اندازه گیری اهمیت آماری وجود دارد. یک مورد استفاده شده بستگی به نوع طراحی تحقیقاتی که برای آزمایش استفاده شد.