داروهای ضد صرع Invega

اگر Invega (پالپیریدون) تجویز شده باشد، ممکن است برای درمان اختلال دوقطبی باشد. همچنین گاهی اوقات برای مانیا حاد تجویز می شود. در اینجا برخی از حقایق که باید بدانید.

Invega برای درمان

> منابع

> EMEA (2008، 6 سپتامبر). EPAR برای داروهای مجاز برای استفاده انسانی: Invega

> FDA (2007، مارس 30). پالپیریدون اطلاعات بیمار (Marketed as Invega).

> کانادا بهداشت (2008، 4 آوریل). خلاصه اساس تصمیم گیری (SBD) INVEGA.

> Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals، Inc. (2008، 16 اکتبر). Invega (Paliperidone)