دیدگاه های عمده در روانشناسی اجتماعی چیست؟

آیا تا به حال فکر کرده اید چرا مردم گاهی اوقات در زمانی که آنها در یک جمعیت هستند متفاوت عمل می کنند؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه جامعه به عنوان یک عظیم بر رفتار خود تاثیر می گذارد؟ روانشناسان اجتماعی به این نوع سوالات نگاه می کنند، اما مانند بسیاری از زمینه های دیگر در روانشناسی، اغلب از دیدگاه های مختلف در مورد سوالات مربوط به رفتار اجتماعی استفاده می کنند.

به عنوان مثال، هنگامی که به دنبال یک مشکل مانند تجاوز، یک تحقیق ممکن است دیدگاه تکاملی و نگاهی به نحوه رفتار زیست شناسی و ارثی ژنتیکی در رفتار تهاجمی داشته باشد. یکی دیگر از روانشناسان اجتماعی ممکن است از دیدگاه یادگیری اجتماعی با همین مشکل روبرو شود و سعی کند که تاثیرات محیطی مختلفی را که به پرخاشگری از جمله خانواده، دوستان و فرهنگ عامه کمک می کند، تجزیه و تحلیل کند.

سوال: دیدگاه های اصلی در روانشناسی اجتماعی چیست؟

پاسخ:

دیدگاه جامعه شناختی

دیدگاه تکاملی

چشم انداز یادگیری اجتماعی

دیدگاه اجتماعی شناختی

در حالی که برخی از روانشناسان اجتماعی تمایل به چشم انداز غالب دارند، بسیاری از محققان در مورد انواع نظریه ها در هنگام رسیدگی به یک سوال یا فرضیه، تکیه می کنند. محققان می توانند با درک تمامی تاثیرات بسیاری که به رفتار اجتماعی، از جمله فرهنگ، یادگیری اجتماعی، ژنتیک و تفاوت های فردی کمک می کنند، درک عمیق تري از نیروهای بسیاری که تأثیر چگونگی رفتار و فکر مردم در شرایط اجتماعی را دارند، به دست آورد.

در مورد برخی از دیدگاه های نظری مختلف در روانشناسی مدرن بیشتر بدانید.