اعتیاد و قدرت انکار

پذیرش برای آغاز فرایند بازیابی ضروری است

پذیرش کلید پذیرش و درک واقعیت، تغییر و برنامه ریزی برای آینده است. هنگامی که ما در حالت محتوا قرار داریم، پذیرش به طور طبیعی به وجود می آید. اما زمانی که ما در معرض آسیب قرار می گیریم، پذیرش می تواند بسیار دشوار باشد و ما ممکن است وارد حالت انکار شود.

انکار چیست؟

انکار یک دولت است که در آن شما انکار یا تحریف آنچه واقعا اتفاق می افتد. شما ممکن است مشکلی را نادیده بگیرید، نگرانی های مردم را کاهش دهید یا دیگران را برای هر مسئله ای سرزنش نکنید.

در شرایط اعتیاد ، الگویی یا قمار، انکار یک مکانیسم مقابله با قدرتمند است تا به حقیقت منتهی شود.

انکار بسیار رایج است، به ویژه در کسانی که با رفتارهای اعتیاد آور مبارزه می کنند. هیچ کس نمی خواهد به عنوان یک معتاد به مواد مخدر الکلی، مواد مخدر یا معتاد به قمار شناسایی شود؛ انکار اجازه می دهد تا آنها را به واقعیت بیشتر دلپذیر. در انکار، فرد ممکن است به رفتارهای مختلفی از جمله:

معتادان از انکار استفاده می کنند تا درگیر شدن در رفتارهای اعتیادآور باشند. انکار ادامه می تواند باعث عواقب مخرب، از مسائل بهداشتی به روابط آسیب برساند.

چطوری انکار می کنی؟

متاسفانه، رفع انکار روند ساده ای نیست. برای هر کسی که با اعتیاد رفتار می کند، اغلب " ضربه سنگ به پایین " را می گیرد، یا زندگی دشوار است که فرد مجبور شود با واقعیت مشکلاتش مقابله کند.

این فرصتی است برای پذیرش وضعیت، شروع به کمک و حرکت به جلو.

روش های دیگری وجود دارد که می توانند با تأکید بر واقعیت، به پایان برسد:

انکار یک مکانیسم مقابله ای قدرتمند است که معتادان می توانند برای اعتیاد خود توجیه و تصحیح کنند. این حالت است که می تواند در مدت زمان متفاوت باشد؛ برای برخی ممکن است فقط چند هفته باشد. برای دیگران، این می تواند ماه ها یا حتی سال ها باشد. تا زمانی که این حالت همچنان ادامه یابد، درمان به طور جدی شروع نخواهد شد و اغلب در عود بیماری به پایان خواهد رسید. با درمان و حمایت، معتاد می تواند شروع به پذیرش واقعیت و اولین گام های مهم در جهت بهبود کامل شود.

منبع:

Lancer، D. "سوء مصرف مواد: قدرت پذیرش". روان مرکزی 2015