چگونه مرد می تواند اعتماد به نفس خود را افزایش دهد

اعتماد به نفس نیاز به یک تصویر مثبت دارد. خود تصویر یک نوع تصویر ذهنی است که همه ما در مورد خودمان داریم. یکی از راه های فکر کردن به خود تصویر، از نظر "واقعی" و "ایده آل" است. بسیاری از مردم اهداف خود را به عنوان خود واقعی خود را به عنوان نزدیک به خود "ایده آل" خود را به عنوان آنها می توانند حرکت کنند. به عنوان مثال، "واقعی" شما در مورد کلمات خود را در هنگام سرپرستی با رئیس صحبت می کنید، در حالی که "ایده آل" شما سرد، اعتماد به نفس و بیان است.

مشکلات زمانی می توانند اتفاق بیفتند که افراد به سختی با وجدان ایده آل خود تصور می کنند و این بدان معناست که آنها ویژگی های واقعی خود را تحت تاثیر قرار می دهند. پس از آن مرد خوب پس از آنکه کارهای زیر را انجام می داد، سخت می گریست، و مرد سختگیر شاید نتواند به دیگران گوش دهد و نظرات متفاوت را به خود جلب کند. همچنین می تواند به استرس منجر شود به این دلیل که شخص به صورت آگاهانه و با تلاش های خاص نقش بازی می کند.

یک تصویر شخصی ممکن است دور از دقیق باشد. به عنوان مثال، پدر شما ممکن است استانداردهای بسیار خوبی برای شما برای تبدیل شدن به یک ورزشکار حرفه ای داشته باشد. به هر دلیلی، شما به این استاندارد دست نیافتید و این باعث می شود که شما اعتقاد داشته باشید که در ورزش بدی دارید، با وجود اینکه شما واقعا خیلی خوب هستید. یک تجربه ضعیف حتی می تواند به مناطق دیگری از زندگی شما نیز گسترش یابد، بنابراین شما شروع به اعتقاد بر این می کنید که اکثر اوقات فقیر هستید.

راه های تقویت اعتماد به نفس

در اینجا راه هایی برای افزایش اعتماد به نفس شما وجود دارد: