نحوه آموزش دانشجویان با اختلال اضطراب اجتماعی

آموزش دانشجویان با اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) می تواند چالش برانگیز باشد. مدرسه برای دانش آموزان با SAD دشوار است. اگر شما یک معلم از یک دانش آموز با اختلال اضطراب اجتماعی هستید، دانستن اینکه چگونه محیطی مناسب برای یادگیری را تشویق و پرورش دهید، کلیدی است. در زیر چند نکته برای کمک به شما در ساخت کلاس خود را به شیوه ای است که دانش آموز را با SAD تشویق می کند.

نحوه درمان با اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان

برنامه ها و آموزش

ارتقا روابط در کلاس

قوانین کلاس

همکاری با والدین

اقامت های ویژه

منبع:

> درمان پوکی استخوان و اضطراب اجتماعی استرالیا. کودکان و اضطراب اجتماعی.