نقل قول Jean Piaget

ژان Piaget یک روانشناس توسعه روابط سوئیس و معرفت شناسی ژنتیک بود. پیاژه از طریق مطالعات خود از سه فرزند خود، نظریۀ توسعه شناختی را توسعه داد که چندین مرحله از رشد فکری را شرح داد که کودکان آنها را به عنوان بالغ می کنند. پیش از پیاژه، مردم تمایل داشتند که کودکان را به عنوان نسخه های ساده ای از بزرگسالان در نظر بگیرند.

کار او این ایده را مطرح کرد که تفکر کودکان اساسا متفاوت از بزرگسالان است.

در معرفت شناسی ژنتیکی

در آموزش و پرورش

در توسعه شناختی

در هوش