آیا آزمایش خون برای افسردگی وجود دارد؟

مطالعه نشانگرهای بالقوه برای افسردگی

آیا آزمایش خون برای افسردگی وجود دارد؟ اگرچه تحقیقات امیدبخش به نشانگرهای بالقوه برای افسردگی انجام شده است ، هنوز یک آزمایش خون وجود ندارد که بتواند به طور قطعی افرادی را که از افسردگی رنج می برند شناسایی کنند. در عوض، دکتر شما از علائم گزارش شده شما، علائمی که در طی مراجعه به دفترتان، سابقه پزشکی شما و سابقه پزشکی خانواده شما مشاهده می کند، برای تشخیص خود استفاده می کند.

با این حال، هنگامی که شما برای اولین بار از پزشک خود بازدید کردید، ممکن است شما بعضی از آزمایش های خون را برای رد بیماری های پزشکی انجام دهید که ممکن است موجب افسردگی یا نشانه های مشابه شود.

برخی از آزمایش های خون عادی که شما می توانید آن را ارایه کنید

منابع:

Ferri، Advisor Clinical Fred F. Ferry 2009 . ویرایش اول فیلادلفیا: موبیسی، 2009.